Jeżeli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem danego postępowania administracyjnego, to nic straconego. Masz prawo do skorzystania ze środka zaskarżenia, jakim jest odwołanie od decyzji. Zobacz, jak to zrobić.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – podstawowe informacje

Na samym wstępie warto wyjaśnić, czym w ogóle jest odwołanie. Jak już zostało wspomniane, to środek zaskarżenia o charakterze zwyczajnym. Może on dotyczyć zarówno sentencji, jak i uzasadnienia. W ten sposób uprawniony domaga się weryfikacji poprawności zapadłej decyzji. Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z takiej możliwości.

Odwołanie od decyzji administracyjnej może złożyć przede wszystkim strona, która brała udział w postępowaniu. Uprawnienie to może posiadać również osoba trzecia, o ile ma w tym interes prawny w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rzadziej zdarza się, aby odwołanie wnosił tzw. podmiot na prawach strony, czyli m.in. prokurator czy Rzecznik Praw Dziecka.

Nie należy zapominać o terminie. Zgodnie z art. 129 § 2 wspomnianej ustawy, zainteresowany ma 14 dni do wniesienia odwołania. Czas liczony jest od dnia otrzymania decyzji. W niektórych przypadkach przepisy prawa wskazują na inne, szczególne terminy.

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jako radca prawny z Tych, mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie jest to szczególnie wymagające pismo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby było sformułowane w sposób prosty i zwięzły. Nie ma bowiem konieczności, aby zawierało bardzo rozbudowane uzasadnienie. Wystarczy, aby jednoznacznie wskazać, iż treść otrzymanej decyzji jest niezadowalająca.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma zaś art. 63 KPA. Przepis ten określa bowiem wymogi formalne pisma, bez których nie jest możliwe rozpatrzenie odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *