Kancelaria świadczy porady prawne dla frankowiczów w Tychach. W imieniu Klientów dochodzę zwrotu należnego świadczenia od banków, które stosowały klauzule niedozwolone oraz występuję do sądów w celu unieważnienia umowy kredytowej. Klienci otrzymują rzetelne informacje na temat przebiegu całej procedury – w tym wszelkich zagadnień, jakie są poruszane podczas rozpraw dotyczących kredytów we frankach. Po dokładnym zapoznaniu się z umową kredytową i sytuacją osobistą Klienta przekazuję mu także wnioski, które dotyczą szans na wygranie sprawy w sądzie.

Porady prawne dla frankowiczów na Śląsku

Oferuję kompleksowe porady prawne dla frankowiczów na Śląsku. Pomagam kredytobiorcom, którzy znajdują się w różnych sytuacjach życiowych. Przy okazji prowadzenia spraw rozwodowych w Tychach spotykam także Klientów, którzy decydują się na wytoczenie powództwa przeciw bankowi. Rozwód nie jest bowiem przeszkodą do uzyskania zwrotu świadczenia od banku – tym bardziej, że wyrok rozwodowy, jeśli obejmuje kwestie podziału majątku, odnosi się wyłącznie do aktywów. Kredyt hipoteczny zalicza się natomiast do pasywów i byli małżonkowie są nadal zobowiązani do jego spłaty.

Pomoc prawna frankowiczom w Tychach

Oferuję pomoc prawną frankowiczom w Tychach, która obejmuje szereg działań mających na celu ustalenie nieważności umowy, na podstawie którego można przystąpić do egzekwowania należności od banku lub skierowania sprawy do sądu. Dlatego w pierwszej kolejności umowę kredytu poddaję dokładnej analizie i sprawdzam, które zapisy mogą zostać uznane za nieważne. Następnie wdrażam rozwiązania, które będą dla Klienta najbardziej korzystne i satysfakcjonujące.

Pomoc frankowiczom w Tychach i na terenie Śląska obejmuje:

  • unieważnienie umowy kredytowej,
  • zwrot spreadów,
  • zwrot kosztów ubezpieczenia wkładu własnego,
  • wyeliminowanie z umów indeksacji przy pozostawieniu oprocentowania opartego o Libor.

Unieważnienie umowy kredytowej

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania w formie kredytu indeksowanego do CHF mają możliwość odzyskania należności od banków, z którymi podpisali umowy sprzeczne z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego. Umowy tego typu nie określały jasno kwoty udzielonego kredytu.Różnice wynikały z przewalutowania kwoty wpłacanej w złotych polskich według kursu franka wskazanego w tabeli banku w dniu uruchomienia kredytu. W dokumencie nie wskazano więc jasnych wytycznych obejmujących kwoty i waluty kredytu, a także zasad i terminu spłaty zobowiązania, a tylko mechanizm, który wyjaśniał, w jaki sposób wpłacaną kwotę przeliczano ze złotych polskich na CHF. Tak sporządzona umowa jest niezgodna z prawem i może być powodem do unieważnienia kredytu – najkorzystniejszej i najczęściej wybieranej formy postępowania.