Upadłość układowa to procedura, która ma celu doprowadzenie do przyjęcia sposobu restrukturyzacji zobowiązań dłużnika przez zgromadzenie wierzycieli, a następnie zatwierdzenie tego sposobu przez sąd. W praktyce oznacza to zawarcie układu z wierzycielami. Niestety rzeczywistość pokazuje, że rzadko kiedy takie spółki są w stanie przetrwać. Jednocześnie jest to realna szansa dla członków zarządu, którzy w ten sposób mogą skorzystać z odpowiedzialności osobistej.

Czym jest postępowanie układowe w upadłości?

Postępowanie układowe w upadłości to specjalny rodzaj procedury upadłościowej, która z założenia wcale nie musi zakończyć się likwidacją przedsiębiorstwa. Jak już zostało wspomniane, w tym przypadku istnieje możliwość zgłoszenia propozycji układowych zarówno przez dłużnika, jak i wierzycieli czy syndyka.

Nie ma jednak gwarancji, że propozycje układowe zostaną zaakceptowane. Konieczne jest dokładne zbadanie sprawy oraz weryfikacja tego, czy wnioskodawca jest w stanie wykonać układ. Jeśli sędzia uzna, że nie doszło do uprawdopodobnienia możliwości przyjęcia, nie dojdzie do zgromadzenia wierzycieli, którzy mogliby wziąć udział w głosowaniu nad przyjęciem układu.

Aby zwiększyć szanse na pomyślne postępowanie układowe w upadłości, niezbędne jest przedłożenie dowodu potwierdzającego, że wypracowana propozycja układowa ma pełne poparcie wierzycieli. Wówczas rzeczywiście można liczyć na pomyślny rozwój upadłości układowej.

Konsekwencje upadłości układowej

Jeżeli zaproponowane warunki upadłości układowej zostaną przyjęte przez wierzycieli i zatwierdzone przez sąd, umorzeniu ulegają postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przeciwko dłużnikowi. Dotyczy to również tytułów wykonawczych i egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem.

Zawarcie układu, czyli porozumienia, między stronami ma na celu zapewnienie wierzycielom spłaty wierzytelności na znacznie korzystniejszych warunkach niż miałoby to miejsce w przypadku likwidacji majątku dłużnika. Do właśnie główny powód, dla którego upadłość układowa może być dobrym rozwiązaniem również dla wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *