W Polsce łamanie prawa definiowane jest różnymi pojęciami. Jednymi z najczęściej stosowanych są wykroczenie oraz przestępstwo. Wiele osób stosuje je zamiennie, jednak nie każdy wie, że mają one inne znaczenie. Rzeczywiście mają one wiele podobieństw. Jednak terminy te nie są równoznaczne przede wszystkim dlatego, że ich waga jest zupełnie inna. Czym jest wykroczenie, a czym przestępstwo oraz jakie są główne różnice pomiędzy tymi pojęciami?

Co to jest wykroczenie, a co to jest przestępstwo?

Przed omówieniem różnic pomiędzy wykroczeniem i przestępstwem warto zdefiniować każde z tych pojęć. Definicje te ściśle określa prawo karne. O wykroczeniu mówimy w przypadku  dopuszczenia się czynu, który jest zabroniony i społecznie szkodliwy. Jest ono regulowane ustawą z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń. Istotna jest również kara, która może zostać nałożona na osobę dopuszczającą się wykroczenia. Może to być grzywna w wysokości od 20 złotych do 5000 złotych, nagana, ograniczenie wolności na czas jednego miesiąca, areszt od 5 do 30 dni a dodatkowo obowiązek naprawy szkody czy przeproszenia pokrzywdzonego.

Z przestępstwem mamy natomiast do czynienia w przypadku dopuszczenia się czynu zabronionego pod groźbą kary. Czyny te zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. Przestępstwo stanowi czyn społecznie niebezpieczny i może mieć charakter zbrodni albo występku. Jeśli mamy do czynienia ze zbrodnią, to winny zostaje ukarany pozbawieniem wolności na okres minimum trzech lat, natomiast jeśli dopuścił się występku, to możliwe jest zastosowanie kary grzywny, której wartość wynosi więcej niż trzydzieści stawek dziennych albo kara ograniczenia wolności. W tym przypadku jej okres musi wynosić co najmniej jeden miesiąc.

Jakie są różnice między wykroczeniem i przestępstwem?

Wiedząc, jak brzmią definicje omawianych pojęć, możemy zauważyć pierwszą różnicę między nimi, którą są dwie osobne ustawy, regulujące przestępstwo i wykroczenie. Kolejną kwestią jest stopień ich szkodliwości. Kary, które mogą zostać nałożone na winnego, wskazują, że wykroczenie jest mniej szkodliwe niż przestępstwo. Zbrodnia, czyli jedna z form popełnianego przestępstwa każdorazowo ma charakter umyślny, a wykroczenia można dopuścić się również nieumyślnie. Do przestępstw zaliczają się przede wszystkim naruszenia kryminalne, natomiast o wykroczeniach mówimy przede wszystkim w przypadku stosunkowo drobnych naruszeń administracyjno-prawnych. Właśnie dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiedniego nazewnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *