Upadłość konsumencka to coraz bardziej popularne rozwiązanie dla osób, które nie mogą sprostać swoim zobowiązaniom finansowym.

Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka to proces prawny, którego celem jest umożliwienie dłużnikowi częściowego bądź całkowitego oddłużenia. Procedura ta dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, których zadłużenie wynika z prywatnych, a nie firmowych zobowiązań. Aby skorzystać z tej formy upadłości, dłużnik musi spełniać określone kryteria. Po pierwsze, musi udowodnić niemożność spłaty swoich długów. Po drugie, nie może być sprawcą przestępstwa gospodarczego. Po trzecie, musi wykazać, że sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z przyczyn niezależnych od niego.

Efekty upadłości konsumenckiej – co zyskuje dłużnik?

Upadłość konsumencka pozwala dłużnikowi na przedstawienie swojej sytuacji finansowej i sformułowanie propozycji spłaty zadłużenia. Efekty tej procedury są zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz decyzji sądu. W przypadku całkowitego oddłużenia, dłużnik może liczyć na to, że wszystkie jego zobowiązania zostaną umorzone. W sytuacji, gdy sąd orzeknie częściowe oddłużenie, dłużnik musi w określonym czasie spłacić ustaloną kwotę zadłużenia. Pozytywnym efektem upadłości konsumenckiej jest także możliwość wstrzymania egzekucji komorniczej, co pozwala uniknąć utraty majątku.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy przygotować odpowiedni wniosek oraz zgromadzić potrzebną dokumentację potwierdzającą niemożność spłaty długów. Wniosek ten składany jest w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Ważne jest również, aby przed złożeniem wniosku skonsultować się z radcą prawnym, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu sprawy oraz wskaże możliwe rozwiązania. Następnie, sąd dokonuje analizy zgromadzonej dokumentacji i podejmuje decyzję o otwarciu postępowania upadłościowego lub odrzuceniu wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji, dłużnik zostaje objęty postępowaniem, które może doprowadzić do częściowego lub całkowitego oddłużenia. Oczywiście już na wstępnym etapie procesu warto skorzystać z pomocy doradcy prawnego w Tychach.