W polskim systemie prawnym zasadą jest wspólność majątkowa małżonków. Możliwe jest jednak ustalenie rozdzielności i podzielenie majątku – nie tylko w przypadku rozwodu, i nie tylko na drodze sądowej. Co należy wiedzieć? Oto podstawowe informacje o wspólności majątkowej, jej działaniu i dzieleniu majątku.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wspólność majątkowa ustawowa powstaje w momencie zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków i przez każde z nich z osobna – te przedmioty składają się na majątek wspólny. Rozszerzyć lub ograniczyć zakres wspólności mogą obecni lub przyszli małżonkowie w drodze umowy. Jednak nie można podzielić majątku w trakcie trwania wspólności. Coraz więcej par decyduje się na podpisanie intercyzy ze względów pragmatycznych – na przykład kiedy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Wystąpienie przed sąd z żądaniem o ustalenie rozdzielności możliwe jest z ważnych powodów. Rozdzielność majątkowa następuje także z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków – przy czym zostanie uchylona w przypadku uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego. Podział majątku jest możliwy, kiedy ustaje wspólność; ma więc także miejsce przy rozwiązaniu małżeństwa.

Podział majątku polega na zniesieniu współwłasności co do wszystkich jego elementów. Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do ugody i samodzielnie podzielić majątku, konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego. Prawnik może pomóc nie tylko na drodze sądowej, ale także w przygotowywaniu umowy; niemniej na pewno rozwiąże wszystkie wątpliwości powstałe w toku sprawy.

Sposób podziału przedstawia się we wniosku kierowanym do sądu. Można przydzielić poszczególne elementy majątku pomiędzy strony, dany elementy przydzielić jednej stronie z obowiązkiem spłaty połowy wartości na rzecz drugiej, czy wreszcie spieniężyć całość i podzielić po połowie pieniądze. Podziałowi podlegają także kredyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *